Ebédbefizetés

 

                                 2018. február 12-én

 

hétfőn        700 – 900   óráig

                 1500  1700  óráig

 

                                2018. február 13-án

              

                            kedden     1230  – 1700 óráig

 

 

 

     Befizetendő időszak:

2018.03.01 – 03.29. –ig

20 napra  100 %-os  11.425, -  Ft 

 

(Az ingyenes térítési díjasok étkezését is meg kell rendelni a Szülőnek!)

 

 

Telefonon való külön értesítésre nincs módunk!

 

 

Budapest, 2018. február 09.

 

 

                                                                                              

                                                                                         

 Tájékoztatás!

Kedves Szülők!

Az ingyenes térítési díj jogosultságához szükséges szülői nyilatkozatot kérjük az óvodatitkárnak, Tóth Attilánénak, az étkezés befizetését, illetve megrendelését megelőzően leadni.

A nyilatkozat kitöltéséhez tájékoztatást találnak az alábbi dokumentumban.

Az étkezési térítési díjak 2017.04.01-től Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete döntése alapján az alábbiak szerint módosulnak, Ft/adag/nap:

Óvodás reggeli: 103,24

Óvodás ebéd: 364,79 Ft

Óvodás uzsonna: 103,24 Ft

Összesen: 571 Ft

Óvodás /Diétás/reggeli: 118,39 Ft

Óvodás /Diétás/ Ebéd: 419,85 Ft

Óvodás /Diétás/ Uzsonna: 118,39 Ft

Összesen: 656 Ft

Az ingyenességre jogosultság feltételei:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény ) 2015. szeptember 1-től hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük az óvodai étkeztetésért. Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá a két-és egy gyermekes családok számára is,  ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130%-át.

A kedvezmény igénybevételéhez nyilatkozatot kell az óvodába benyújtani az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos a gyermek, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három, vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadójával, munkáltatói, egészségbiztosítási és nyugdíj járalékkal csökkentett összegének 130%-át,

vagy nevelésbe vették.

A kitöltött nyilatkozatot akkor is az óvodában kell leadni, ha gyermek étkezését a Gazdasági Intézményben elektronikusan rendelik meg.

 Az üres nyilatkozatot az óvodatitkártól, Tóth Attilánétól lehet kérni.

Tájékoztató a nyilatkozat kitöltéséhez

A jövedelemszámítás szabályai

(Arra az esetre vonatkozik, ha a kötelezett a kedvezményt a Nyilatkozat l. pont f) alpontjaban foglaltak alapjón kívánja

igénybe venni.)

1. A feltétel csak bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén alapozza meg a normatív

kedvezmérnyre való jogosultságot, ha a családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a kötelező legkisebb munkabér nettó összegének 130%-át .

2. A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő személyek köre: a kérelem benyújtásának időpontjában közös

háztartásban élő családtagként kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy

tartózkodási hellyel rendelkező

2.1. szülőt, a Szülő házastársát vagy élettársát,

2.2. a tizennyolc éven aluli gyermeket, a huszonöt évesnél fiatalabb, köznevelési intézményben nappali rendszerű

oktatásban részt vevő vagy felsőoktatási intézményben nappali képzésben tanuló gyermeket és életkortól

függetlenüla tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermeket, kivéve a nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal

elhelyezett gyermeket, valamint a nevelőszülőnél elhelyezett nevelésbe vett gyermeket és utógondozói

ellátásban részesülő fiatal felnőttet,

2.3. a 2.1. és 2.2. alpontba nem tartozó. a Polgári Törvénykönyv családjogra irányadó szabályai alapján a szülő

vagy házastársa által eltartott rokont.

3. A nyilatkozat megtételekor figyelembe veendő jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény

szerint meghatározott, belföldről vagy külöldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve

jövedelemként figyelembe nem Vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után

az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint

adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Így különösen:

3.1. munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és

táppénz.

3.2. társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

jövedelem,

3.3. nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs

ellátás), nyugdíjszerű ellátások (például korhatár előtti ellátás),

3.4. a gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások [különösen: csecsemőgondozási díj

(CSED), gyermekgondozási díj (GYED), gyermekgondozási segély (GYES),gyermeknevelési támogatás (GYET),

családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás],

3.5. önkormányzat, járási hivatal| és az állami foglalkoztatási szerv által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

(különösen: foglalkoztatást helyettesítő támogatás. ápolási díj, időskorúak járadéka, álláskeresési támogatás),

3.6. egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-. ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem. kis összegű

kifizetések stb.).

4. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni.

5. Rendszeres jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását megelőző hónapban kapott összeget, míg nem rendszeres

jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a nyilatkozat benyújtását megelőző

tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

6. A családtag által fizetett tartásdíj összegét jövedelemcsökkentő tényezőként kell figyelembe venni.

7. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

szóló 1993. évi lll. törvény a. 5 ('l a) bekezdése szerinti ellátásokat, így különösen a rendkívüli települési támogatást,

a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

keretében nyújtott támogatást és pótlékot, a gyermekvédelmi nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön

ellátmányt, az anyasági támogatást, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit,

a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást. Nem minósül jövedelemnek továbbá az alkalmi

munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő

munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel

járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló

jogviszony keretében történő munkavégzésnek (háztartási munka) a havi ellenértéke.

8. A nyilatkozat benyújtását megelőzően megszűnt jövedelmet figyelmen kívül kell hagyni.

9. A családban az egy főre jutó havi jövedelem összegének kiszámítása: a család összes nettó jövedelme [a 2. pont

szerinti személyek 3. pont szerinti jövedelmének együttes összege, csökkentve a fizetett gyermektartásdíj

összegével, majd osztva a jövedelem számításnál figyelembe veendő személyek számával [2. pont].